Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer Skinovate

Schoolstraat 12
6701 AW Wageningen
06 28325200
www.skinovate.nl
BTW-nr: NL003695858B09
KvK-nummer:82543089
Skinovate is aangesloten bij de ANBOS, de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging.

Artikel 2 –Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen ondernemer en consument via de webshop www.skinovate.nl De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter inzage beschikbaar gesteld alvorens de overeenkomst via deze webshop wordt gesloten. Ook wordt deze tekst langs elektronische weg(als PDF) aan de consument ter beschikking gesteld, zodat deze kan worden gedownload, opgeslagen en uitgeprint. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook worden verstuurd per e-mail of per post.

Artikel 3 –De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de consument van het aanbod, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. De ondernemer bevestigt de betaling van de consument per e-mail. Tot het moment van deze bevestiging van de aanvaarding door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De ondernemer treft passende technische maatregelen om te zorgen voor een veilige webomgeving en een veilige overdracht van data en betalingen. Bij aankoop van een product of dienstdoor de consument stelt ondernemer digitaal de volgende informatie ter beschikking:

  • De contactgegevens van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • Prijs inclusief belastingen;
  • Kosten van aflevering indien van toepassing;
  • Wijze van aflevering

De ondernemer kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.

Artikel 5 –Het aanbod

Als voor het aanbod een beperkte geldigheidsduur geldt of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door ondernemer vermeld. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod. Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.